MVDH - Weöres Sándor pályázat - II. helyezett - VARGA ÁRPÁD: „Benned a létra” (Reflexió Weöres Sándor Szembe-fordított tükrök című szerzeményére)Hunor négyéves. Nemrég kapott egy zöld, dinoszauruszos, csuklóra pattintható karkötőt, amely rendeltetésszerűen pozícionálva nagyjából egy karóra helyét foglalhatja el az ember kezén, és a kis, kedvesnek tűnő ősi állatka figuráját egy odaképzelt óralap pontjára lehet akár csúsztatni, mintha ő mutatná az időt. Több szempontból is elgondolkodtatott ez, túl azon, hogy tapasztalatból tudom, a mai kisdiákok relatíve jelentős része az analóg óráról egészen egyszerűen nem tudja leolvasni a pontos időt, mivel a digitális kijelzőkhöz szokott. A gyermeki időfelfogásra gondoltam, és olyan, az időfogalmunkhoz szorosan kapcsolódó, a jelen pillanatnyi megélésétől elvonatkoztatható más fogalmakra, mint a türelem, a remény, az (újabb) esély, vagy akár a napszakok, az évszakok, melyek egy gyermek számára még nem felfogható fogalmak, hiszen előfeltételük magának az időnek és kifejezéskörének a teljes és tudatos tisztázása, ami szükségszerűen életkorhoz kötött. Mennyivel egyszerűbb dolgunk van, ha elolvasunk számos, idevágó Weöres Sándor által írt verset?
    Fiam mostanában gyakran megkérdezi, éppen milyen napszakban vagyunk, és hogy mikor lesz késő délután, majd kora este, azaz kezdi relativizálni a jelenségek, illetve azok változásainak észlelését. De ez nem az ún. weöresi teljes idő, hanem Hunor szubjektív érzékelése, formálódó időtudata. Filozofikus költőnk meg is jegyezte egyszer, hogy az ő életében nem voltak életkorok, kongtak benne az évek. A keleti tanokban, melyek filozofikus, mélyebb gondolatokat mégoly egyszerűen is leíró költeményeit átitatták, az idő körforgásszerű szemlélete jelenik meg, ami szorosan összefügg azzal a harmóniával, amely nem akar kétségeket hagyni: az egység maga a teljesség – a szélsőségek és ellentétpárok pedig csupán egyfajta partíciók. Ebbe a gondolati körbe, versvonulatba több ismert Weöres-költemény is beletartozik, magukban hordozva az említett összefüggéseket, legkifejezőbb mégis talán az 1945-ben kiadott A teljesség felé című kötetben megjelent Szembe-fordított tükrök című.
    Ez egy rövid vers, ami már eleve szabatos megfogalmazást, összegzésszerű művet sejtet, holott a szerző a harmincas életéveiben, úgymond krisztusi korban jegyezhette le, illetve publikálta kötetében, de mindenféleképpen pályájának első felében, illetőleg inkább elején, ami egyébként megerősítheti Weöres saját életkorára tett, fentebb nem szó szerint citált kinyilatkoztatását. A cím, lévén tükrökről van szó, azok megnevezése maga a cím, kétféleképpen is értelmezhető: a szemünkbe vagy valakik szemébe fordított tükrök – ekkor a többes szám arra utal, hogy maga a tükör is többféle lehet –, vagy maguk a tükrök vannak egymással szembefordítva. Mai helyesírás szerint lehetne így is írni a címben szereplő jelzőt: szembefordított. Ha szembefordításra, ergo szembeállításra – mint két nyíl egymással szemben – kíván utalni a globális kohézió eszköze, tulajdonképpen akkor is funkcióját tekintve ugyanarra a folyamatra világít rá, mintha csak egyvalaki szemébe fordítjuk a legalább két példányra utaló főnevet: a hangsúly a tükröződésen, a visszafordításon van. Mindazonáltal ezt már a verstest fejti ki, mely formailag, műalakzat szempontjából ugyancsak a szimmetriát kívánja sugározni azzal, ahogyan a versszakokat leképezi, s amiként szakaszolja a költő. Visszatérve a címre, abban a jelző felfogható hapax legomenonként, amelynek használata egyébként kiváltképpen jellemző Weöres Sándor költészetére, mármint ilyesfajta alkalmi-egyszeri neologizmusok, kötőjeles egyéni szóalkotások darabszámra is hemzsegnek verseiben, megtámogatva ezzel a többféle értelmezhetőséget. Ezzel együtt maga az írásmű egészében tekintve kinek homályos aforizmasűrítmény, kinek világos erkölcsi útravaló – pedig elképzelhető, hogy a szerző nem feltétlenül ennek szánta.
   Az alkotás megszövegezése mindenesetre az élőbeszédre hajazáson túl csupa üzenetértékű szó felvillantásán alapul: öröm, hiányosság, jóság, parancs, tanács, igazság, létezés, öröklét, idő, összhang, állapot. Pusztán ezek felsorolásával már érezhető, hogy itt valami időtlenséggel, de korántsem idétlenséggel van dolga az olvasónak, s hogy itt valami komolyabb tartalmat, igazán elgondolkodtatót bíztak rá. Mindezek összekötő kapcsa, kötőanyaga a visszatükröződés, a visszajelzés és a visszahatás, illetőleg annak helyes dekódolása. Feltétlenül van egyfajta pozitív, emberies kicsengése annak a felismerhető felismerésnek, hogy lényegét tekintve mindannyian saját magunk vagyunk sorsunk kovácsa, de még pontosabban szólva ez oly módon történhet meg, miként egyikünk hiányossága úgy lesz egy másik fél számára jóság, hogyha adni, odafordulni, kiegészíteni kívánnak a felek.
Talán az egyik legtöbbet idézett Weöres-verssor ebben a műben található (szokás az előtte lévő sorral együtt is citálni): „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” Ez a citátum a világháló legismertebb keresőoldalán több tízezer találati számmal bír, sőt ha csak a „benned a létra” rövidebb szakaszra keresünk rá, többszöröződik a találatok száma. Önkényesen végezve egy gyors összevetést és felmérést négy másik ismert verssorral („Talpra magyar, hí a haza!”; „Elhull a virág, eliramlik az élet…”; „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent”; „Ki viszi át a Szerelmet”) arra juthatunk, hogy a talán legismertebb magyar verssorok közül többet is (pl. a Szeptember végén sorát vagy a Nem tudhatom sorát) megelőz ez a Weöres-idézet. Sőt, hogyha még jól azonosíthatóan rövidítve és idézőjelek közé írva, azaz szó szerint keresünk rá ismét e versidézetekre (úgymint: „benned a létra”; „talpra magyar”; „eliramlik az élet”; „nem tudhatom”; „ki viszi át”), akkor már csak az a „nem tudhatom” mint keresett szöveg előzi meg, amely ilyen formában – lévén elég hétköznapi kifejezés is egyben – nem feltétlenül csak a Radnóti-vershez irányíthat minket, míg a „benned a létra” ennél sokkal egyértelműbben utal magára a versre. (Teljes hosszukban és idézőjelek közé írva is csak a Nemzeti dal kezdő sora és a Nagy László-vers címe előzi meg.) Ha ehhez hozzávesszük, hogy egy 2015-ben készült internetes szavazás szerint, melyet a Kultúrpart online kulturális magazin mért fel – több száz magyar vers közül szakmai zsűri által végül 15 művet szavazásra bocsátva –, ez a vers lett a legkedveltebb magyar költemény, ami által ezt a verset fogja a Puli nevű magyar űrszonda és holdjáró rover magával vinni a Holdra, akkor gyakorlatilag bizonyossággal kijelenthetjük, hogy a Szembe-fordított tükrök az egyik legnépszerűbb, illetőleg az egyik legsokatmondóbb magyar vers a magyarok számára.
    Érdemes talán kicsit alaposabban átgondolni, vajon ez az orfikus szerző miért nem „egyszerűbben” metaforizál, miért nem azt írja, hogy te vagy a létra. Mi a különbség aközött, hogy te vagy a létra – vagy benned a létra? Ha te vagy a létrával teljes mértékig azonosítva, akkor a létrán kívül más nem vagy, illetve más nem lényeges belőled, másra nem lettél teremtve, mint csak a függőleges híd szerepére, sőt már eleve ez is a természeted, a sajátod, a működésed, jelentsen ez akármit is, járjon ez akármivel is. Ám ha te nemcsak egy vagy a létra vagy, akkor emellett még más is vagy és lehetsz, ugyanakkor ezt még először e felhívásra fel kell ismerned, nem feltétlenül ösztönösen tudsz létrává válni, létraként működni. Tehát azzal, hogy Weöres Sándor így fogalmaz, még inkább erősebb érvényét adja az emberi létezés lényegének, illetve ennek kutatásának. Hogy maga a létra mit akar jelenteni, mire akar utalni, sokan megírták már, jómagam inkább arra hívom föl a figyelmet, hogy épp azért tud ilyen ismert lenni, ilyen nagy tömeghez eljutni és rá hatni ez a költői kifejezés, mert egyszerre bonyolult és egyszerű, és gyakorlatilag elég jól megérti bármelyik magyar ember, nem szükséges túlontúl magyarázni ezt – ennek ellenére semelyik olvasó „megfejtése” sem áll úgymond túlságosan távol egy kvázi akadémiai, konnotatív jelentést vizsgáló analízistől.
    Az ókori görögök megkülönböztették a kronoszt (khronoszi idő) és a kairoszt: míg előbbi alatt a gyakorlati, mennyiségi, aktuális és egyenletesen folyó időt értették, mely nem áll meg senki számára, addig utóbbi a pillanat megélését, különlegességét, illetőleg annak lehetőségét jelentette. Wass Albert írja A funtineli boszorkányban, hogy „ami megváltozik, elmegy, az, ha tegnap volt, akkor is régen. Ami meghalt, az régen.” E két példából is látható, hogy egységes időfogalom talán nincs is az emberiség számára. Nagyjából fél évezrede, a nürnbergi tojások elterjedésének kora óta bárki, személyesen magához ragadhatta és ragadhatja az időt, zsebben tartva ezzel az elillanó pillanatokat. A percre pontos órák mint személyes használati tárgyak létrejöttének indoka az volt, hogy „a társadalom fejlődésével a városi élet, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, az üzleti élet és sok más feladat megkívánta az időmérés kifejlesztését” – írja a legismertebb online világenciklopédia. Ezzel az órához igazított életmóddal ugyanakkor kezdte átalakítani, relativizálni, sőt egyúttal objektivizálni az ember az idő fogalmát, hiszen a jelenségek változásait jelző idő addig nemcsak individuálisan, az egyénen belül, az egyedi személyben megélt különböző életkorok szerint hatott eltérően más-más tempóval, ritmussal, hangsúllyal, jelentőséggel, emlékképzéssel – ami persze a jelenkorban szintúgy érvényes mindenkire –, hanem személyenként külön-külön is megélve. Ez utóbbi tehát, a személyenkénti megélése a különféle változásoknak a zsebünkbe, karunkra szegezett időméréssel ettől kezdve folyamatosan homogenizálódott, egyfajta zsinórmértékül szolgált – az úgymond euroatlanti típusú, más nézet szerint a bal agyfélteke domináns használatán alapuló civilizációban. Ha manapság – rekreációs vagy egyéb okokból – ki szeretnénk zökkenni ebből, rendkívüli, de minimum szokatlan élményben kell, hogy részünk legyen, ami egyre ritkább a globalizmussal és a konzumerizmussal átitatott világunkban.
    Merész vállalkozásként, miután e vers leghíresebb sorát többször elmondtam Hunor fiamnak, feltettem neki a kérdést, hogy számára mit jelent ez, mire a következőt válaszolta: – Azt jelenti, hogy a szervezetemben, ide – közben szájára, hasára mutatott – lemegy az ennivaló meg a cukorka, és utána meg fölmegy, ide föl – s a fejére mutatott. Döbbenten gondoltam tovább azt, amit mondott. Hiszen a létra a közlekedést biztosítja, a fel- és lejutás segédeszköze mindenféle értelemben. Magában a szóban benne foglaltatik a létezés, a lét. A magyar nyelvben pedig ugyan a mássalhangzók a valódi jelentéshordozók – ismert példa, mely a weöresi teljességképnek szintúgy megfeleltethető, sátán és isten szavaink esetében: „STN” –, ám ha négy szót – létra, lét, étel, élet – kisfiam talán első kinyilatkoztatott életbölcsessége folyományaként összehasonlítok, nem túl bonyolult összefüggést találni közöttük. (Még akkor is, ha létra szavunk etimológiailag, hivatalosan német eredetűként van feltüntetve.) Hunor révén tehát feltárult előttem Weöres Sándor versének aspektusa a ciklikusságról, a testi-lelki-szellemi hármas egység egyensúlyozhatóságáról, a Hermész Triszmegisztosz-i világszemléletről, a gyerekkorban még nyersen fellelhető titkos csodákról és üzenetekről. Számomra így derült fény a Szembe-fordított tükrök utolsó, (lét)összegző sorára: „Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.”


Kedveléshez, hozzászóláshoz jelentkezz be Facebook-fiókodba!

   ➥ FRISS KIEMELT KORTÁRS VERS